українськаenglish

Леся Любомирівна ГНАТИШИНА

 

Дата та місце народження:        30.03.1986, м. Борщів, Тернопільська область, Україна
Громадянство:
            українка з 1991 року
Сімейний стан:             неодружена
E-mail: lesyafoxy@i.ua, Glesya30@gmail.com

Освіта:

2013 р. – кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 “Біохімія”, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці;
2009 2012 рр. – аспірант денної форми, спеціальність біохімія – 03.00.04, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль;
2008 р. - магістр педагогічної освіти, викладач хімії, вчитель біології, основ екології та безпеки життєдіяльності, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль;
2007 р. -  вчитель хімії, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль.

Професійна діяльність:

 

2013 р.  – асистент кафедри загальної хімії, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», м. Тернопіль;
2012 р.   по даний час – за сумісництвом молодший науковий співробітник держбюджетної теми № 118Б «Оцінка біоризиків ксеногормонів з використанням мультимаркерного набору водних тварин», № держреєстрації 0112U002535, м. Тернопіль;
2009–2012 рр. – аспірант кафедри хімії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, спеціальність 03.00.04-Біохімія, м. Тернопіль;
2010 2011 рр. – молодший науковий співробітник по науково-технічній роботі (договір № GP/F32/025) гранту Президента України (наук. керівник Фальфушинська Г.І.), м. Тернопіль;
2009–2010 рр. – за сумісництвом викладач хімії Тернопільського професійного училища № 1 «Ресторанного сервісу та торгівлі» (курс фізколоїдної, аналітичної, неорганічної, біоорганічної хімії), м. Тернопіль;
2008 2010 рр. – молодший науковий співробітник спільного українсько-корейського науково-дослідного проекту № М/256 – 2008, м. Тернопіль;
2008 р. – вчитель хімії та біології Худиківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Борщівський район, Тернопільська область.

Участь у міжнародних дослідних проектах:
2013 2014 рр.   українсько-астрійський науково-дослідний проект «Металотіонеїн молюсків як біомаркер для новітніх біоризиків довкілля» спільно з Університетом Інсбруку, Відділ Зоології / Екофізіології, Австрія, № М/4-2013, № держреєстрації 0113U004030.
2009 2010 рр.   українсько-індійський науково-дослідний проект «Токсична дія нових інсектицидів на прісноводних риб» (НДЛ порівняльної біохімії та молекулярної біології – Індійський інститут хімічної технології Тарнака, Хайдарабад, Індія), № держреєстрації 0109U006404;
2009 2010 рр. – українсько-угорський науково-дослідний проект «Біотестування забруднення води потенційно токсичними субстанціями» (НДЛ порівняльної біохімії та молекулярної біології   Лімнологічний Науковий Інститут Балатону, Угорська Академія Наук, лабораторія Еко- і Нейротоксикології, Угорщина), № держреєстрації 0109U003769;
2009 2010 рр.   українсько-білоруський Спільний проект Фонду Фундаментальних досліджень "ДФФД   БРФФД   2009" Оцінка систем антистресорної відповіді прісноводних двостулкових молюсків в Україні і Республіці Білорусь» (НДЛ порівняльної біохімії та молекулярної біології   Міжнародний державнй екологічнй університет імені О.Д. Сахарова . Мінськ, Республіка Білорусь), № держреєстрації 0109U003768;
2009 2010 рр.   українсько-асвстрійський науково-дослідний проект «Біомаркери двостулкових молюсків для оцінки і моніторингу біологічної дії антропогенної діяльності в Україні» (НДЛ порівняльної біохімії та молекулярної біології   Університет Інсбрука, Відділ Зоології / Екофізіології, Австрія), № держреєстрації 0109U003767;
2008−2010 рр. – українсько-корейський науково-дослідний проект «Металотіонени Карпових. Оцінка адаптації до природного і модельного стресу» (НДЛ порівняльної біохімії та молекулярної біології   Національний університет Пукійонга, Департамент аквакультури, Коледж наук про рибництво, Пусан, Республіка Корея), № держреєстрації 0108U007541.

Галузі дослідницьких інтересів
Вивчення молекулярних та біохімічних маркерів забруднення у безхребетних прісноводних організмах на прикладі двостулкових молюсків Anodonta cygnea, Dreissena polymorpha, легеневих – Lymnaea stagnalis та хребетних – карася Carassius carassius, коропа Cyprinus carpio за впливу забруднення навколишнього середовища та за дії додаткових пошкождуючих чинників, дослідження металзв’язуючих білків металотіонеїнів та умов їх експресії у водних організмах, а також дослідження молекулярних та біохімічних маркерів тканини щитовидної залози та яєчників людини з ознаками канцерогенезу.

Участь у наукових товариствах:
Українське біохімічне товариство
Українське товариство клітинної біології;
Гідроекологічне товариство України
Малакологічне товариство Лондона (Malacological Society of London)

Кваліфікація в науково – технічній сфері діяльності:
    Гель-розподільча та іонно-обмінна хроматографія, спектрофотометрія, атомно-адсорбційна спектроскопія. Визначення концентрації важких металів, металотіонеїнів, глутатіону (GSH, GSSG), продуктів окисних деструкцій білків та ліпідів, вітелогеніну, активності ферментів супероксиддисмутази (Cu,Zn- и Mn-СОД), каталази, етоксирезоруфін-О-диетилази, лактатдегідрогенази, генотоксичності (мікроядерний тест), цитотоксичності (лізосомальна стабільність), аналіз хімічного складу води тощо.

Особисті винагороди:

1. Диплом за кращу стендову доповідь на секції біохімії Міжнародної студентської конференції «Молодь та поступ-2008» (м. Львів, 2012 р.);
2. Диплом за кращу стендову доповідь молодих вчених на Х Українському біохімічному з’їзді (м. Одеса, 2010 р.);
3. Диплом за кращу усну доповідь на секції біохімії Міжнародної студентської конференції «Молодь та поступ-2010»;
4. Премія за активну участь у конкурсі молодих вчених на конференції «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології 2012» (м. Київ, 2012 р.);
5. Академічна стипендія імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів Кабінету Міністрів України на 2011/12 навчальний рік (розпорядження від 22 червня 2011 р. № 592-р);
6. Лауреат Премії Президента України для молодих вчених за 5-річний цикл праць (Указ президента України № 642/2012) (м. Київ, 2012 р.);
7. Премія за активну участь у конкурсі молодих вчених на конференції «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології 2013» (м. Київ, 2013 р.);
8. Грант Західно-Українського БіоМедичного товариства WUBMRC XVII 2013-2014 рр. «Ovarian cancer in West-Ukrainian population: risk factors and molecular mechanism in endemic thyroid pathology».


Результати наукової діяльності:
Результати наукових досліджень опубліковано у 100 працях, у тому числі 18 статтях у реферованих журналах з сумарним імпакт-фактором більше 30 та 25 статтях у фахових журналах, 2 патентах України на корисну модель. Загальний індекс цитування складає понад 25, а індекс цитування наукових праць становить h=10 згідно наукометричної бази Scopus.

Всі права захищено. Copyright © 2008 "ZAVEL". Design by velgach